Rad sa bh.dijasporom

Generalno, dijaspore zemljama u razvoju mogu pomoći na razne načine. Prvenstveno, i kada je u pitanju stimulisanje ekonomskog razvoja zemalja porijekla, iste mogu znatno uticati na:

 
 • lokalni ekonomski razvoj s obzirom da je angažman dijaspore uglavnom vezan za mjesto porijekla
 • vanjsku i unutrašnju trgovinu,
 • stepen stranih i domaćih ulaganja,
 • stabilnost domaće ekonomije kroz slanje novčanih doznaka,
 • pristup stranim trzištima kroz pružanje relevantnih tržišnih informacija te pronalaženje podudarnih poslovnih partnera u inostranstvu,
 • pristup i uvođenje modernih tehnologija, i novih načina poslovanja
 • stepen profitabilnost domaćih kompanija kroz mentorisanje i prenos znanja
 

Iako je bh. dijaspora u proteklim godinama dokazala da je premna da pruži svoj doprinos razvoju BiH, neophodno je istaći da je razvojni potencijal za ovu grupu i dalje uglavnom ostao neiskorišten. Trenutno u BiH ne postoji povoljan institucionalni okvir za rad i umrežavanje dijaspore koji bi omogućio ovoj grupi od 2 miliona osoba (50% od sveukupnog stanovništva) da lakše daju svoj doprinos.
NP je prepoznala da se neangažovanjem ove populacije, u BiH propuštaju mogućnosti značajnog uticaja na razvoj. Organizacija i njeni partneri nastoje da osmisle kreativne mehanizme pomoću kojih migranti mogu lakše doprinijeti rastu i razvoju BiH, a koji će intenzivirati protok resursa dijaspore prema zemlji porijekla u cilju njenog ubrzanog razvoja.
U svom dosadašnjem radu, NP je izgradila blisku saradnju sa vodećim bh.organizacijama u inostranstvu, relevantim vladinim institucijama na svim nivoima, kao i sa drugim domaćim i stranim organizacijama unutar sektora rada sa dijasporom. U svom radu, organizacija je fokusirana na unaprijeđenje rada sa dijasporom u sjedećim sektorima:

 
 • Investicije: promocija i sprovođenje investicija od strane članova zajednice dijaspore u BiH
 • Poslovna saradnja: promocija poslovne saradnje između domaćih kompanija i kompanija u inostranstvu čiji su vlasinici (ili u kojima rade) članovi zajednice dijaspore
 • Prenos znanja: kreiranje online i offline platformi koji će omogućiti prenos znanja od strane dijaspore u BiH
 • Zagovaranje: poboljšanje institucionalnog okvira za bolje iskorištenje razvojnog potencijala dijaspore
 • Obrazovanje: povećanje stepena obrazovanosti u radu sa bh.dijasporom kod mladih i odraslih
 • Istraživanje: stimulisanje naučnih i drugih istraživanja u radu sa bh. dijasporom
 • Mladi: saradnja sa mladima iz dijaspore i BiH
 • Inovacije: osmišljavanje kreativnih mehanizama prilagođenih potrebama bh. dijaspore koji će omogućiti lakši protok resursa od strane bh.dijaspore u BiH i vice versa
 • Umrežavanje: pospješivanje aktivnosti koje imaju za cilj umrežavanje bh.dijaspore
 • Partnerstva: kreiranje raznih partnerstava u cilju boljeg iskorištenja potencijala bh.dijaspore
 

Ključ i glavni preduslov uspješne saradnje sa dijasporom je postepena izgradnja međusobnog povjerenja, te se upravo izgradnja povjerenja između dijaspore i BiH proteže kroz sve oblasti našeg djelovanja. Smatramo da ukoliko nastojimo iskoristiti kapital, znanje, kontakte i ljubav dijaspore prema zemlji porijekla, trebamo se prvenstveno zapitati šta mi u BiH možemo uraditi za dijasporu kako bi zatim dijaspora uradila nešto za nas.

Problemi i izazovi u svijetu zahtjevaju rješenja koja uključuju povezivanje, razvoj i saradnju, te smatramo da dijaspora može odigrati veoma bitnu ulogu u ovom kontekstu.