U SARAJEVU ODRŽAN OKRUGLI STO
25. April 2019.
Naša perspektiva na BHdiaFor-u okupila 200 učesnika
17. April 2021.

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI

Zajedničkim djelovanjem do većeg učešća iseljeništva u razvoju BiH

(Sarajevo, 14. august 2019. god.) U Sarajevu je potpisan Memorandum o saradnji između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Grupacije Naša perspektiva, čime su se strane potpisnice usaglasile da će doprinijeti većem angažmanu iseljeništva u društvenoekonomskom razvoju BiH.

Saradnja potpisnica Memoranduma će se odvijati u sljedećim područjima: međusobno informisanje i razmjena informacija, umrežavanje sa različitim akterima u iseljeništvu i BiH, zagovaranje i zajednički nastup ka institucijama u BiH u cilju većeg uključivanja iseljeništva u razvoj javnih politika, pružanje kvalitetnijiih usluga iseljeništvu uključujući informisanje o pravima članova iseljeništva u BiH i zajedničko pružanje podrške ulagačima, obostrana promocija, te saradnja na bilo kojim drugim aktivnostima u cilju jačanja uloge iseljeništva u društveno-ekonomskom razvoju BiH. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je nadležno za kreiranje politike Bosne i Hercegovine prema iseljeništvu. U okviru ovog Ministarstva djeluje Sektor za iseljeništvo, koji ima dva odsjeka: Odsjek za statusna pitanja i informiranje iseljeništva i Odsjek za privrednu, obrazovnu, naučnu i kulturnu saradnju. Grupacije Naša perspektiva već 10 godina radi na involviranju iseljeništva u razvoj BiH. U sklopu Grupacije djeluje Biznis centar bh.dijaspore, Globalna razvojna mreža bh.dijaspore, te Biznis forum bh.dijaspore – BHdiaFor koji se svake godine organizira na drugoj lokaciji u BiH. ‘Potpisivanjem ovog dokumenta naša organizacija je dobila veliko priznanje za svoj dosadašnji rad. Do sada smo već ostvarili prisnu saradanju sa Ministarstvom, međutim kroz potpisivanje ovog sporazuma očekujemo da će ta saradnja biti još bolja i da će u konačnici rezultirati u povećano učešće iseljeništva u razvoj BiH’, istakao je Armin Alijagić, predsjednik Grupacjie Naša perspektiva. Izrada i potpisivanje Memoranduma je podržano kroz MATRA projekat “Jačanje uloge bh.dijaspore u kreiranju politika u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH.

>Preuzmi saopćenje